ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านคอโค
        
โรงเรียนบ้านคอโค เดิมชื่อโรงเรียนวัดสง่างาม ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสง่างาม หมู่ที่ 1 ต.คอโค อ. เมือง จ. สุรินทร์ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2465 ณ ศาลาวัดสง่างาม มีนายเยื้อน สายแสงจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2474 ได้ย้ายจากที่เดิมมาเรียนที่ศาลาวัดประทุมศรัทธา ( บ้านตะเคียน ) จนถึงปี พ.ศ. 2484 นายเยื้อน สายแสงจันทร์ ได้ย้ายไปช่วยราชการที่อื่น ทางราชการได้แต่งตั้งนายหลุ่น วสุวัชร์ รักษาการแทนครูใหญ่
         ปี 2497 ทางโรงเรียน ร่วมกับประชาชน และทางราชการได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินเนื้อที่ 2 ไร่เศษ จัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศขึ้น และได้ย้ายที่เรียนจากวัดประทุมศรัทธา มาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2500 เป็นต้นมาและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านคอโค ” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2500 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี้ 14 พฤศจิกายน 2508 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย ขนาด 5 ห้องเรียน
          15 พฤศจิกายน 2516 สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูงและต่อเติมชั้นล่าง สร้างเสร็จ
เมื่อปี พ.ศ. 2518
           3 กรกฎาคม 2521 สร้างอาคารแบบ สร.03 ขนาด 4 ห้องเรียนสร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน และในปีนี้ได้มีการจัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก 1 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา ทำให้โรงเรียนมีที่ดิน เพิ่มขึ้น รวมทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
        
พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สร. 03 ทำให้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน 2525
        22 ธันวาคม 2525 ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 ขนาด 10 X 12 เมตร เสร็จเรียบร้อย
        29 สิงหาคม 2526 ได้ต่อเติมอาคาร สร.03 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียนเสร็จเรียบร้อย
        26 มกราคม 2525 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้สร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ 5,000 ลูกบาศก์เมตร
       17 ตุลาคม 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 6 ที่ และที่ปัสสาวะชาย
       16 เมษายน 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/2526 จำนวน 870,000 บาท
       พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ พร้อมทั้งสร้างป้ายโรงเรียนซึ่งเป็นคอนกรีตและปูหินอ่อน จากเงินบริจาคของประชาชนในเขตบริการและ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์อมรวัฒน์ พร้อมทั้งขออนุญาตสภาตำบลคอโคเพื่อขอใช้ที่ดินตรงบริเวณสนามฟุตบอลปัจจุบัน อย่างเป็นทางการ งบประมาณในการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนใช้งบประมาณ จำนวน 120,000 บาท         นอกจากนี้ทางราชการได้อนุญาตให้รื้อถอนห้องส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง และได้นำวัสดุมาต่อเติม สร้างห้องพยาบาลและห้องสหกรณ์ โดยสมทบกับเงินบริจาคของประชาชน จำนวน 50,000 บาท
       
พ.ศ. 2544 มีการปรับปรุงห้องสมุด โดยการปูกระเบื้องทั้งห้อง ใช้เงินงบประมาณจากการสนับสนุน จากประชาชน
        พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ.2551 ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนา ปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ดังต่อไปนี้
             - การทาสีอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ ใต้ถุนเตี้ยทั้งหลัง และอาคาร 3 ชั้นล่าง
             - ปรับปรุงห้องสมุด โดยจัดทำชั้นวางหนังสือจำนวน 7 หลัง
             - ปรับปรุงห้องธุรการ จัดหาชั้นวางเอกสารเพิ่มเติม
             - จัดทำที่จอดรถจักรยานของนักเรียนเพิ่มเติม ต่อเติมให้มีสภาพแข็งแรง
             - ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ออกไปทางด้านหลังเพื่อเป็นห้องดนตรี นาฏศิลป์ โดยใช้เงินจากการบริจาค
             - เทพื้นถนนคอนกรีตด้านข้างอาคาร 2
             - สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือ ทิศใต้ จากเงินบริจาคของชุมชนจำนวนเงิน 110,000 บาท
             - เทพื้นคอนกรีตที่จอดรถยนต์ของครูทั้ง 2 แห่ง
             - จัดทำเสาธง จัดสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนใหม่
             - สร้างศาลาพักร้อนด้านหน้าอาคาร 2 จำนวน 2 หลัง ด้วยเงินบริจาคของนายสันทัด เศรษฐประสงค์ และครอบครัว จำนวนเงินในการก่อสร้าง 200,000 บาท
         
- เทพื้นถนนคอนกรีตด้านหลังอาคาร 2 โดยใช้เงินบริจาคจากชุมชน
         - การปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบงานธุรการ                 - การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ TOT
           เดือนมกราคม 2551 นายพสิษฎ์ บำเพ็ญเพียร ผู้ใหญ่บ้านตราด พร้อมด้วยประชาชนบ้านตราดได้จัดผ้าป่า จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้กับทางโรงเรียนบ้านคอโค จำนวน 9 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท ทำให้มีการขยายห้องคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 2 ห้อง
           11 พฤศจิกายน 2551 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต โดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ปรับระบบห้องสมุดใหม่ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการให้บริการยืมและสืบค้นหนังสือ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
            ปัจจุบัน (ปี 2553) โรงเรียน บ้านคอโค มีบุคลากรทั้งหมด 25 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ครูพนักงานธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน เปิดสอน 2 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษากับระดับ ประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2553 มีนักเรียนทั้งหมด 525 คน