การเปิดอ่านเอกสารต้องเปิดอ่านผ่านโปรแกรม Arobat ท่านใดที่มีความประสงค์จะให้เผยแพร่เอกสารโปรดส่งเอกสารมาที่ E-mail:korko_sc@korko.ac.th ......
รายชื่อผู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผ่าน http://www.korko.ac.th
 
ที่j
ชื่อ - สกุลเจ้าของผลงาน
วันเดือนปีที่นำขึ้นเผยแพร่
เอกสารหรือบทคัดย่อเรื่อง
  1 นายธีรศักดิ์ สุดตลอด
08/03/2561
  2

ประกาศ

โรงเรียนบ้านคอโค

11 สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
 
3
ยกเลิกประกาศ
6 สิงหาคม 2558
 
4

ประกาศ

โรงเรียนบ้านคอโค

3 สิงหาคม 2558
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 
5
น.ส.จุลีรัตน์ ตุพิมาย
21 กรกฎาคม 2558
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง  เรารักของเล่นของใช้  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
6
น.ส.วราภรณ์ ทองพันธ์
21 กรกฎาคม 2558
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  วัยใสใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
7
โรงเรียนบ้านคอโค
20 กรกฎาคม 2558
คู่มือสำหรับประชาชน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558
 
8
ประกาศ โรงเรียนบ้านคอโค
9 กรกฏาคม 2558
        (เพิ่มเติมเอกสารสอบราคาซื้อ)